Gladans Båtklubb (GBK) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade hos GBK har du rätt till den information som vi nu tillhandahåller dig.

GBK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med GBK genom att maila oss på info@gladansbatklubb.se. Medlemskapet i GBK är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men GBK behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem i GBK kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, födelsedatum, adress, telefonnummer och e-postadress. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i GBK är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att GBK har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen och att skicka ut medlemsinformation.

GBK behandlar dina personuppgifter för statistiska ändamål samt för underhåll av GBKs medlemsmatrikel. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Gladans Båtklubb (GBK) behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. GBK kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@gladansbatklubb.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till GBK för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

I och med att du erlägger din medlemsavgift, ser vi det som att du samtycker till att vi får registrera och lagra dina personuppgifter i vårt medlemsregister och vår matrikel.