Ordningsregler och föreskrifter

1. Intresseanmälan för båtplats skall av intressent förnyas varje år i januari, annars stryks intressenten från listan.

2. Medlem som har båtplats (nedan benämnd plats) på klubbens brygga är skyldig att ha sin båt ansvarsförsäkrad. Innan förtöjning första gången på våren ska alltid gällande försäkringsbevis kunna uppvisas.

3. Tilldelade platser är ej att betrakta som fasta, utan kan av hamnkaptenen omdisponeras för att hamnanläggningen skall kunna utnyttjas optimalt.

4. Plats och medlemskap kan ärvas från förälder till barn för en vid bryggan befintlig båt. Medlem som inte utnyttjar sin plats ska underrätta hamnkaptenen, så att klubben kan disponera den outnyttjade platsen. Medlemmen äger inte rätt att hyra ut den eller, utan hamnkaptenens medgivande, själv låna ut den. Medlem som utan tillstånd lånat eller hyrt ut sin plats, kan av styrelsen fråntas densamma.

5. Platserna är avsedda för båtar som används kontinuerligt. Det är alltså inte tillåtet att utnyttja platsen som en förvaringsplats för en båt som ej används (t.ex. omastad segelbåt).

6. Ändrade kontaktuppgifter meddelas till info@gladansbatklubb.se

7. Om medlem meddelat tillfälligt uppehåll av nyttjande av plats kan båtklubben temporärt upplåta den till annan, intäkten tillfaller då båtklubben.

8. Om medlem byter båt, gäller att meddela hamnkapten om att man avser byta båt och att man önskar en plats för denna, sedan försöker hamnkapten tillgodose önskemålet efter bästa förmåga. Man kan dock inte kräva att få en plats till sin nya båt med omedelbar verkan.

9. Bryggan är öppen för klubbens medlemmar från 15 april till 15 november. Önskar man ha sin båt där på annan tid avtalas detta separat med hamnkapten.

10. Inom hamnområdet – Pålnäsviken – gäller en fartbegränsning på 5 knop enligt länsstyrelsens föreskrift. Farten ska emellertid alltid nedbringas så att inga olägenheter uppstår för andra båtar genom svallvågor.

11. Förtöjningsmateriel ska senast den 1 december vara avlägsnade från bryggor och pontoner. Kvarvarande tampar/kättingar avlägsnas av klubben och får anses vara förverkade.

12. Det är var och ens skyldighet att alltid låsa grinden till bryggan efter sig.

13. Den som skräpat ned på eller kring brygga är skyldig att omedelbart städa efter sig.

14. Man får använda el så länge man vistas på båten för arbete, laddning etc. Om man måste ladda batterier så kan man göra det någon gång ibland över natten men se då till att ni inte har varmvattenberedare eller värme påslagen. Det är således inte OK att ligga med båten ansluten till bryggans el så fort man ligger i hamn.

15. Båtägare är skyldig att tillse att förtöjningarna är helt betryggande. Båten förtöjs med förtöjningsgods som är friskt, sortera bort sådant som är avskavt och skadat av sol och vatten.

16. Förtöjning vid bojplats:

α. Sker med fören mot bryggan med två tampar, och alltid med hanfot mot bojen. Alltså tampar både från båtens styrbords och babords sida till bojen. Varje tamp måste vara fast förankrad i kroken till bojen, så att den ej kan glida i sidled. De av Er som av något skäl inte kan göra så, kontakta hamnkapten.

β. Båten skall ha ryckdämpare i fören. Vi förordar gummidämpare. Om de är av typen stålfjäder så  måste man ha någon typ av säkring; kedja, band eller tamp eftersom dessa fjädrar går av förr eller senare. Gummidämpare går också sönder men då blir bara tampen lite längre. Använd schackel med bult, EJ karbinhakar.

17. Förtöjning vid Y-bom:

α. Fäst inga tampar i bryggan, bara i y-bommarna. Båten skall förtöjas stramt gentemot Y-bommarna. Vi kan komplettera med fler öglor om behov uppstår, kontakta i så fall hamnkapten som monterar dessa.

β. Ni får inte borra eller på annat sätt göra åverkan på y-bommen, den är varmgalvaniserad. Vi vill inte skada korrosionsskyddet. Därför ska vi även uteslutande använda ryckdämpare av gummi – inte metallfjädrar.

γ. Montera ryckdämpare på alla tampar även de som går från aktern.

δ. Bredden på platsen är beräknad med 20 cm fritt per sida för fendrar. Således kan en 2,80 plats som mest ha en båt med bredden 2,40. Ibland kan man behöva krympa det en aning men vi har försökt undvika detta.

ε. Fendrar: Ni kan välja att köpa bomfendrar eller använda befintliga som ni redan har. Eventuellt kan det bli trångt, kolla så fendrarna hänger fritt. Om de kläms mellan bom och båt kommer de att klättra upp och hamna utanför er bom.

ζ. Man kan välja platta fendrar för att lösa problemet om det känns trångt.

η. Väljer du att montera bomfendrar måste dessa fästas utan att åverkan görs på bommen. Remmar, tampar eller större buntband rekommenderas.

18. Båt skall ha minst tre fendrar av lämplig storlek per sida.

Fördelning av båtplatser

Vid fördelning av båtplatser – till såväl befintliga som nya medlemmar – tas hänsyn till båts storlek och typ (segel- eller motorbåt) för anpassning till båtplatsens utsatthet för sjögång (svall) och vind. Hamnkapten äger rätt att vid behov omfördela båtplatser.

Avseende nya medlemmar har båtägare som är bosatt i GBKs närområde företräde. I övrigt prioriteras båtägare som är bosatt i Nacka kommun. Medlem äger inte upplåta båtplats i andra hand. GBKs styrelse kan för begränsad tid (högst ett år i taget) upplåta båtplats, som medlem p.g.a exempelvis utlandsstationering inte kan utnyttja, till annan medlem.

Regler för avfallshantering

Nya regler för avfallshantering för båtklubbar gäller från och med 23-09-31. För GBKs del är följande viktigt att tänka på:

  • Hushållsavfall tas med hem och slängs i den egna soptunnan (som vi alltid gjort).
  • Farligt avfall uppkommer ju oftast när båten befinner sig på land, men om farligt avfall måste tas om hand när båten ligger i sjön gäller att man tar med detta till en kretsloppscentral. I vårt fall lämpligen den i Östervik.
  • Om toalettavfall måste tömmas görs det lämpligen hos Saltsjöbadens Båtklubb eller på annan avfallsanläggning.